Истраживање менаџмент праксе предузетница ради унапређења њихових компетенција да остваре пословни успех – WE-Succeed

Истраживање спроведено уз подршку Фонда за науку Републике Србије #1012

О пројекту

Предузетничка активност жена

Почивајући на схватању да предузетничка активност жена може бити начин за побољшање квалитета живота и постизање друштвене једнакости, Пројекат истражује ефекте управљачке праксе предузетница у производном сектору Републике Србије на њихове пословне перформансе са циљем доприноса њиховом пословном успеху.

У складу са националним циљевима

Пројекат доприноси постизању низа националних стратешких циљева који се односе на:
- конкурентност предузетничке активности жена;
- родну равноправност;
- сарадњу универзитета и привреде;
- повећање квалитета и видљивости српске науке;
- академску мобилност.

Недовољно истражена област

Иако је несумњиво значајна, предузетничка активност жена је још увек недовољно проучавана, нарочито ван развијених земаља. Још малобројнија су истраживања предузетница у производном сектору. Истраживања предузетница у Србији су потребна, али су ретка и са методолошким недостацима.

Истраживање предузетница

Пројекат ће обогатити знање о предузетничкој активности жена идентификовањем његових карактеристика у мање истраженим контекстима (земље у развоју и производни сектор); допринеће консолидацији теорија и потпуном разумевању овог сложеног феномена. Генеришући нова знања, Пројекат ће подстаћи даља истраживања ове теме, информисаће доношење јавних политика и побољшаће конкурентност предузетница у Републици Србији, као и њихов социо-економски положај.

Корак напред у истраживању

Пројекат представља искорак у истраживању предузетница тиме што одговара на позиве за демаскулинизацију дизајна истраживања предузетничке активности жена:
- применом и квалитативног и квантитативног истраживања;
- увођењем родно специфичних варијабли;
- проширењем спектра мерила пословних перформанси и успеха.

Резултати Пројекта

Пројекат резултира како теоријским обогаћивањем, тако и апликативним решењем у облику мобилне апликације за потребе управљачке потребе предузетница. Истраживачки резултати Пројекта ће бити верификовани публиковањем у међународним часописима и зборницима. На овај начин, Пројекат превазилази доминантну праксу научника у Републици Србији у пољу друштвених наука која се односи на доминантно публиковање и то претежно у националним часописима.

Тим

Данијела Стошић Панић

Данијела Стошић Панић

Руководилац Пројекта
Александра Анђелковић

Александра Анђелковић

Координатор Пројекта
Марија Радосављевић

Марија Радосављевић

Координатор Пројекта
Весна Јанковић Милић

Весна Јанковић Милић

Координатор Пројекта
Бојана Новићевић Чечевић

Бојана Новићевић Чечевић

Истраживач